Wizy tymczasowe

Wyjeżdżając do Brazylii możemy postarać się o jedną z tymczasowych wiz. Poniżej znajdują się informacje dotyczące każdej z nich. Informacje pochodzą ze strony Ambasady Federacyjnej Republiki Brazylii.

 

WIZA TYMCZASOWA I

Wiza Tymczasowa I może być wydana obcokrajowcowi, który planuje wjazd do Brazylii w celach naukowo-badawczych lub związanych z kulturą oraz nie będzie otrzymywał wynagrodzenia od strony brazylijskiej, a także:

badaczowi, profesorowi lub naukowcowi zagranicznemu, który planuje wjazd do Brazylii w celu naukowym lub podjęcia współpracy naukowo-technologicznej, należącemu do uznanych instytucji oświatowych lub badawczo-rozwojowych i który nie będzie otrzymywał wynagrodzenia od strony brazylijskiej;
stażyście, czyli obcokrajowcowi, który odbywa kursy dyplomowe lub podyplomowe, przerywa je i jedzie do Brazylii w celu odbycia „stażu życiorysowego” (praktyka). Norma ta nie obejmuje studentów medycyny (patrz “ Wiza Tymczasowa V”);
sportowcowi do lat 21, nie będącemu zawodowcem w celu odbycia intensywnej praktyki treningowej;
obcokrajowcowi będącemu technikiem, lub który jedzie do Brazylii w celu prowadzenia usług, albo jako wolontariusz, specjalista, naukowiec lub badacz w ramach Umowy Międzynarodowej Współpracy uznanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
obcokrajowcowi, który ma zamiar pojechać do Brazylii w celu odbycia szkolenia w obsługiwaniu i utrzymaniu maszyn oraz urządzeń wyprodukowanych na terytorium Brazylii, a nie wynagradzanemu przez stronę brazylijską;
studentowi w ramach programu wymiany studenckiej.
UWAGA: Polscy obywatele, którzy mają zamiar pojechać do Brazylii w celach powyżej wymienionych nie potrzebują Wizy Tymczasowej I na pobyt do 90 (dziewięćdziesiąt) dni.

Interesant ubiegający się o Wizę Tymczasową I musi spełnić następujące wymogi:

przedstawić paszport ważny przynajmniej sześć miesięcy (Dział Konsularny Ambasady zachowuje prawo do odmowy wklejenia wizy w paszporcie brudnym lub zniszczonym);
przedstawić protokół wypełnionego wniosku wizowego (dostępny na stronie wnioski) odpowiednio podpisany;
złożyć jedno zdjęcie o wymiarach 3 X 4 cm, wykonane na wprost na białym tle;
przedstawić pisma przewodnie od instytucji lub firmy, którą interesant reprezentuje lub z którą jest związany oraz od brazylijskiej instytucji lub firmy, informujące o celu, czasie pobytu oraz stronie pokrywającej koszty podróży i pobytu;
w przypadku studenta nie posiadającego dokumentu potwierdzającego przyznanie stypendium, powinien on udokumentować posiadanie odpowiednich środków finansowych na pokryciu kosztów pobytu;
przedstawić świadectwo szczepienia, kiedy jest to niezbędne (patrz “ Informacja o Szczepieniu”);
dokonać opłaty konsularnej. Opłata konsularna za wydanie Wizy Tymczasowej I wynosi USD 60,00 (opłata w gotówce bezpośrednio w Dziale Konsularnym Ambasady). Obywatel z USA musi płacić dodatkowo USD 150,00 za procedurę wydania wizy, na zasadzie wzajemności.
Ambasada podkreśla, że wymogi powyżej podane nie powinny być odbierane jako jedyne i ostateczne. Ambasada Brazylii w Warszawie zachowuje prawo do wymagania dodatkowych informacji, jeśli uzna to za konieczne.

  

WIZA BIZNESOWA (TYMCZASOWA II)

Wiza Biznesowa (Wiza Tymczasowa II) może być wydana obcokrajowcowi, który planuje wjazd do Brazylii w następujących celach oraz nie będzie otrzymywał wynagrodzenia od strony brazylijskiej:

a. w celu biznesowym, czyli: prowadzenia rozmów lub nawiązania kontaktów, podpisania umowy z brazylijską osobą fizyczną lub prawną, a także sprawdzenia kupionych towarów oraz wizyty w obiektach brazylijskiego partnera;
b. jako dziennikarz, filmowiec lub technik zagranicznego środka przekazu w celu realizacji filmów i/lub reportaży o charakterze informacyjnym, dokumentalnym lub publicystycznym;
c. jako członek załogi statku lub statku powietrznego, w przypadku kiedy nie posiada międzynarodowej książeczki żeglarskiej lub odpowiedniego międzynarodowego dokumentu potwierdzającego, iż jest członkiem załogi;
d. w celu adopcji brazylijskiej osoby nieletniej.
UWAGA: Obywatele polscy podróżujący do Brazylii w celu wymienionym w punkcie „a”, nie potrzebują Wizy Tymczasowej II na pobyt do 90 (dziewięćdziesiąt) dni.

Poza obywatelami polskimi, obcokrajowcy z krajów poniżej podanych, którzy wjeżdżają do Brazylii w celu wymienionym w punkcie „ a”, także nie potrzebują wizy:

Afryka Południowa, Argentyna, Austria, Belgia, Chile, Kolumbia, Korea Południowa, Kostaryka, Dania, Ekwador, Słowenia, Filipiny, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Luksemburg, Malta, Maroko, Meksyk, Monako, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Paragwaj, Peru, Portugalia, San Marino, Szwecja, Szwajcaria, Surinam, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Urugwaj, Watykan, Wenezuela, Węgry, Włochy.

UWAGA: Jednakże, w przypadku kiedy osoba zainteresowana podróżuje do Brazylii w celu biznesowym, mając zamiar uczestniczyć w targach lub wystawach z próbkami produktów i/lub innymi promocyjnymi materiałami, osoba ta powinna posiadać Wizę Tymczasową II, która pozwala oclić w trybie „ tymczasowego dopuszczenia” próbki produktów oraz inne materiały promocyjne bez wpłaty odpowiedniego cła, według wymogu Głównego Urzędu Celnego Brazylii.

Niezależnie od narodowości oraz postępowania nadawanego w Ogólnym Spisie Postępowań Wizowych do Brazylii, każdy obcokrajowiec wjeżdżający do Brazylii w celach wymienionych w punktach „ b”, „ c”, i „d” musi posiadać Wizę Tymczasową II, niezależnie od czasu pobytu w Brazylii.

Interesant ubiegający się o Wizę Tymczasową II musi spełnić następujące wymogi:

przedstawić paszport ważny przynajmniej sześć miesięcy (Dział Konsularny Ambasady zachowuje prawo do odmowy wklejenia wizy w paszporcie brudnym lub zniszczonym);
przedstawić protokół wypełnionego wniosku wizowego (dostępny na stronie wnioski) odpowiednio podpisany;
złożyć jedno zdjęcie o wymiarach 3 X 4 cm, wykonane na wprost na białym tle;
przedstawić pismo przewodnie od instytucji lub firmy, którą interesant reprezentuje informujące o celu, czasie pobytu, stronie pokrywającej koszty podróży i pobytu oraz o danych dotyczących strony brazylijskiej;
przedstawić świadectwo szczepienia, kiedy jest to niezbędne (patrz „ Informacja o Szczepieniu”);
dokonać opłaty konsularnej. Opłata konsularna za wydanie Wizy Tymczasowej II wynosi USD 60,00 (opłata w gotówce bezpośrednio w Dziale Konsularnym Ambasady). Obywatel USA musi płacić dodatkowo USD 140,00 za procedurę wydania wizy, na zasadzie wzajemności;
interesant, który planuje wjazd do Brazylii w celach podanych w punkcie „ b ”, oprócz wyżej wymienionych wymogów musi przedstawić autoryzację wydaną przez Krajowy Sekretariat Kinematografii (Agência Nacional do Cinema - Ancine), o którą powinien ubiegać się brazylijski przedstawiciel osoby zagranicznej;
Ambasada podkreśla, że wymogi powyżej podane nie powinny być odbierane jako jedyne i ostateczne. Ambasada Brazylii w Warszawie zachowuje prawo do wymagania dodatkowych informacji, jeśli uzna to za konieczne.

 

WIZA TYMCZASOWA III

Wiza Tymczasowa III może być wydana artyście i sportowcowi , który planuje wjazd do Brazylii w celu uczestnictwa we właściwych i ustalonych przedstawieniach artystycznych lub sportowych, wynagradzanemu przez stronę brazylijską, ale nie będącemu w stosunkach pracy z brazylijską osobą fizyczną lub prawną. Wiza Tymczasowa III obejmuje także techników do spraw rozrywkowych oraz innych fachowców, którzy w charakterze pomocniczym będą uczestniczyć w działalności artysty lub sportowca.

W celu ubiegania się przez obcokrajowca o wydanie Wizy Tymczasowej III niezbędnie jest, aby Ambasada uprzednio była upoważniona przez Wydział Imigracji (DIM) brazylijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na podstawie uprzedniego zatwierdzenia umowy artysty lub sportowca przez Generalny Zarząd do Spraw Imigracji (Coordenação-Geral de Imigração – CGIg.) brazylijskiego Ministerstwa Pracy i Zatrudnienia. W tym przypadku brazylijski sponsor lub pracodawca jest odpowiedzialny za procedurę ubiegania się o zatwierdzenie umowy (zezwolenie na pracę) przy brazylijskim Ministerstwie Pracy i Zatrudnienia.

Wiza Tymczasowa III posiada maksymalną ważność do 90 (dziewięćdziesiąt) dni. Może być przedłużona w Brazylii na 30 (trzydzieści) dni przed upływem jej ważności przez Policję Federalną (DPMAF) na następne 90 (dziewięćdziesiąt) dni.

Interesant ubiegający się o Wizę Tymczasową III, już poinformowany, że jego autoryzacja znajduje się w Ambasadzie, musi spełnić następujące wymogi:

przedstawić paszport ważny przynajmniej sześć miesięcy (Dział Konsularny Ambasady zachowuje prawo do odmowy wklejenia wizy w paszporcie brudnym lub zniszczonym);
przedstawić protokół wypełnionego wniosku wizowego (dostępny na stronie wnioski) odpowiednio podpisany;
złożyć jedno zdjęcie o wymiarach 3 X 4 cm, wykonane na wprost na białym tle;
przedstawić pismo przewodnie od instytucji lub firm, którą interesant reprezentuje informujące o celu, czasie pobytu, stronie pokrywającej koszty podróży i pobytu oraz o danych dotyczących brazylijskiej strony;
przedstawić świadectwo szczepienia, kiedy jest to niezbędne (patrz „ Informacja o Szczepieniu”);
dokonać opłaty konsularnej. Opłata konsularna za wydanie Wizy Tymczasowej III wynosi USD 40,00 (opłata w gotówce bezpośrednio w Dziale Konsularnym Ambasady). Obywatel USA musi płacić dodatkowo USD 150,00 za procedurę wydania wizy, na zasadzie wzajemności;
Ambasada podkreśla, że wymogi powyżej podane nie powinny być odbierane jako jedyne i ostateczne. Ambasada Brazylii w Warszawie zachowuje prawo do wymagania dodatkowych informacji, jeśli uzna to za konieczne.

 

WIZA TYMCZASOWA IV

Wiza Tymczasowa IV może być wydana cudzoziemcowi, który planuje wjazd do Brazylii w następujących przypadkach:

1) CUDZOZIEMCOWI, KTÓRY PLANUJE WJAZD DO BRAZYLII CELEM UCZESTNICTWA W KURSACH NAUKI PODSTAWOWEJ, ŚREDNIEJ, TECHNICZNEJ LUB JĘZYKOWEJ OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ OŚWIATOWĄ UZNAWANĄ PRZEZ BRAZYLIJSKIE MINISTERSTWO EDUKACJI I KULTURY

Interesant ubiegający się o Wizę Tymczasową IV w wyżej podanym celu powinien przedłożyć następujące dokumenty:

pismo od brazylijskiej instytucji oświatowej potwierdzające, iż interesant jest w niej zapisany oraz czy posiada lub nie stypendium;
w przypadku, kiedy interesant nie posiada dokumentu potwierdzającego przyznanie mu stypendium, powinien udokumentować posiadanie odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu;
świadectwo szkolne potwierdzające posiadany poziom wykształcenia, zalegalizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski. Dokument ten musi być zalegalizowany przez niniejszą Ambasadę, opłata za legalizacją wynosi USD 5,00, płatne w dolarach USD.
2) CUDZOZIEMCOWI, KTÓRY PLANUJE WJAZD DO BRAZYLII CELEM UCZESTNICTWA W STUDIACH DYPLOMOWYCH LUB PODYPLOMOWYCH W BRAZYLIJSKICH INSTYTUCJACH STUDIÓW WYŻSZYCH

A) UCZESTNICTWO W STUDIACH DYPLOMOWYCH

Interesant ubiegający się o Wizę Tymczasową IV w wyżej podanym celu powinien przedłożyć następujące dokumenty:

świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura) zalegalizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski. Dokument ten musi być zalegalizowany przez niniejszą Ambasadę, opłata za legalizacją wynosi USD 5,00, płatne w dolarach USD;
dokument potwierdzający, że zdał egzamin wstępny lub otwarty konkurs selektywny uznawany przez Ministerstwo Edukacji i Kultury Brazylii przeznaczony do studiów wyższych w brazylijskiej uczelni uznawanej przez Ministerstwo Edukacji i Kultury Brazylii;
pismo od brazylijskiej instytucji studiów wyższych potwierdzające, iż interesant jest w niej zapisany oraz czy posiada lub nie stypendium;
w przypadku, kiedy interesant nie posiada dokumentu potwierdzającego przyznanie mu stypendium, powinien udokumentować posiadanie odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu.
B) UCZESTNICTWO W STUDIACH PODYPLOMOWYCH

Interesant ubiegający się o Wizę Tymczasową IV w wyżej podanym celu powinien przedłożyć następujące dokumenty:

świadectwo ukończenia studiów wyższych zalegalizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski. Dokument ten musi być zalegalizowany przez niniejszą Ambasadę, opłata za legalizacją wynosi USD 5,00, płatne w dolarach USD;
pismo od brazylijskiej instytucji studiów wyższych potwierdzające, iż interesant jest w niej zapisany na studiach podyplomowych oraz czy posiada lub nie stypendium;
w przypadku, kiedy interesant nie posiada dokumentu potwierdzającego przyznanie mu stypendium, powinien udokumentować posiadanie odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu.
3) CUDZOZIEMCOWI, KTÓRY PLANUJE WJAZD DO BRAZYLII CELEM REALIZACJI CZĘŚCI SWOICH STUDIÓW

Interesant ubiegający się o Wizę Tymczasową IV w wyżej podanym celu powinien przedłożyć następujące dokumenty:

dokument potwierdzający, iż jest studentem studiów dyplomowych lub podyplomowych poza Brazylią;
pismo od brazylijskiej instytucji studiów wyższych uznawanej przez Ministerstwo Edukacji i Kultury Brazylii potwierdzające, iż interesant jest w niej zapisany w studiach dyplomowych lub podyplomowych oraz czy posiada lub nie stypendium;
w przypadku, kiedy interesant nie posiada dokumentu potwierdzającego przyznanie mu stypendium, powinien udokumentować posiadanie odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu;
4) CUDZOZIEMCOWI, KTÓRY PLANUJE WJAZDU DO BRAZYLII JAKO STUDENT W CELU ODBYCIA STAŻU STUDENCKIEGO (PRAKTYKA STUDENCKA)

Interesant ubiegający się o Wizę Tymczasową IV w wyżej podanym celu powinien przedłożyć następujące dokumenty:

a) dokument potwierdzający, że jest studentem instytucji studiów wyższych poza Brazylią;
b) dokument zobowiązujący (Termo de Compromisso) podpisany przez stażystę, brazylijską stronę, która zapewnia staż oraz brazylijską instytucję studiów wyższych. Dokument ten powinien być notarialnie potwierdzony w Brazylii;
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PUNKTÓW 1, 2, 3 i 4

Oprócz dokumentów specyficznych wymienionych w punktach 1, 2,3 i 4, interesant powinien dodatkowo spełnić następujące wymogi:

przedłożyć świadectwo o niekaralności z ważnością trzech miesięcy od daty jego wydania;
przedłożyć paszport ważny przynajmniej sześć miesięcy;
protokół wypełnionego wniosku wizowego (dostępny na stronie wnioski) odpowiednio podpisany;
jedno zdjęcie o wymiarach 3 X 4 cm, wykonane na wprost na białym tle;
dokonać opłaty konsularnej. Opłata konsularna za wydanie Wizy Tymczasowej IV wynosi USD 40,00 (opłata w gotówce bezpośrednio w Dziale Konsularnym Ambasady).
PRZEDŁUŻENIE WIZY TYMCZASOWEJ IV

W przypadku konieczności przedłużenia wizy Tymczasowej IV interesant powinien zgłosić się do Wydziału Policji Federalnej 30 (trzydzieści) dni przed upływem terminu ważności posiadanej Wizy Tymczasowej IV celem jej przedłużenia.

 

WIZA TYMCZASOWA V

Wiza Tymczasowa V może być wydana obcokrajowcowi, który planuje wjazd do Brazylii w następujących celach:

podjęcia pracy na podstawie umowy podpisanej ze stroną brazylijską;
prowadzenia usługi dla brazylijskiego Rządu na podstawie umowy, konwencji lub międzynarodowego aktu w których Brazylia stanowi część, uznanych przez brazylijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
prowadzenia usługi opieki technicznej wynikającej z umowy, porozumienia o współpracy, konwencji lub innych podobnych instrumentów podpisanych z zagraniczną osobą prawną;
szkolenia zawodowego bezpośrednio po zakończeniu studiów wyższych lub studiów technicznych, nie będącemu w stosunkach pracy z brazylijską osobą prawną;
szkolenia pracownika zagranicznej firmy, która posiada filię w Brazylii, nie wynagradzanemu przez stronę brazylijską;
uczenia języków obcych;
a także dla:

członka załogi statku, który operuje na brazylijskich wodach terytorialnych na podstawie umowy czarterowej, świadczenia usługi lub ryzyka podpisanej z brazylijską osobą prawną;
członka załogi zagranicznego kutra czarterowanego przez brazylijską firmę;
członka załogi oraz innych fachowców, którzy wykonują odpłatną działalność na pokładzie statku pasażerskiego w rejsach po brazylijskich wodach przybrzeżnych oraz rzecznych.
We wszystkich powyżej wymienionych przypadkach, w celu ubiegania się przez obcokrajowca o wydanie Wizy Tymczasowej V niezbędnie jest aby Ambasada uprzednio była upoważniona przez Wydział Imigracji (DIM) brazylijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na podstawie uprzedniego zatwierdzenia umowy przez Generalny Zarząd do Spraw Imigracji (Coordenação-Geral de Imigração – CGIg.) brazylijskiego Ministerstwa Pracy i Zatrudnienia (MPZ). W tych przypadkach strona brazylijska jest odpowiedzialna za procedurę ubiegania się o zatwierdzenie umowy (zezwolenie do pracy) przy MPZ.

Interesant ubiegający się o Wizę Tymczasową V, już poinformowany, że jego autoryzacja znajduje się w Ambasadzie, musi spełnić następujące wymogi:

przedstawić paszport ważny przynajmniej sześć miesięcy (Dział Konsularny Ambasady zachowuje prawo do odmowy wklejenia wizy w paszporcie brudnym lub zniszczonym);
przedstawić protokół wypełnionego wniosku wizowego (dostępny na stronie wnioski) odpowiednio podpisany;
złożyć jedno zdjęcie o wymiarach 3 X 4 cm, wykonane na wprost na białym tle;
przedstawić pismo przewodnie od instytucji lub firmy, którą interesant reprezentuje informujące o celu pobytu oraz o danych dotyczących strony brazylijskiej;
przedstawić „Świadectwo o Niekaralności” z ważnością sześć miesięcy od daty wydania;
przedstawić świadectwo szczepienia, kiedy jest to niezbędne (patrz „Informacja o Szczepieniu”);
dokonać opłaty konsularnej. Opłata konsularna za wydanie Wizy Tymczasowej V wynosi USD 100,00 (opłata w gotówce bezpośrednio w Dziale Konsularnym Ambasady). Obywatel USA musi płacić dodatkowo USD 150,00 za procedurę wydania wizy, na zasadzie wzajemności.

 

WIZA TYMCZASOWA VII

Wiza Tymczasowa VII może być wydana obcokrajowcowi, który planuje wjazd do Brazylii jako osoba duchowna w celu misyjnym. Interesant ubiegający się o Wizę Tymczasową VII musi spełnić następujące wymogi:

Złożyć następujące dokumenty:

1) od strony brazylijskiej:

akt utworzenia brazylijskiej instytucji religijnej, notarialnie potwierdzony w Brazylii;
dokument potwierdzający władzę reprezentacji prawnej jej zwierzchnika, notarialnie potwierdzony w Brazylii;
zaproszenie dla osoby duchownej zawierające oświadczenie, iż instytucja ta jest odpowiedzialna za jego utrzymanie w czasie pobytu w Brazylii oraz za jego powrót do kraju, notarialnie potwierdzone w Brazylii;
2) od osoby duchownej ubiegającej się o wizę:

oświadczenie święcenia kapłańskiego i/lub przebieg studiów potwierdzający wykształcenie duchowne oraz jego/ich tłumaczenie na język portugalski;
życiorys oraz jego tłumaczenie na język portugalski;
świadectwo o niekaralność lub oświadczenie przełożonego, iż jest osobą niekaralną oraz jego tłumaczenie na język portugalski;
akt małżeństwa i/lub urodzenia od osób towarzyszących, kiedy istnieje taka konieczność;
oświadczenie, że będzie działał w rezerwacie indiańskim wyłącznie na podstawie udokumentowanej autoryzacji Narodowej Fundacji do Spraw Indianin (FUNAI).
Uwaga: oświadczenie święcenia kapłańskiego i/lub przebieg studiów, życiorys, świadectwo o niekaralności, akt małżeństwa i/lub urodzenia powinny najpierw być legalizowane w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub polskim Episkopacie (patrz „Legalizacja Dokumentów”), potem oddane do tłumacza przysięgłego w celu ich przetłumaczenia i zalegalizowane w polskim MSZ. Następnie złożone do Ambasady w celu legalizacji. Opłata konsularna za legalizację wynosi USD 20,00 za każdy dokument.

Poza tym interesant powinien:

przedstawić paszport ważny przynajmniej sześć miesięcy (Dział Konsularny Ambasady zachowuje prawo do odmowy wklejenia wizy w paszporcie brudnym lub zniszczonym);
przedstawić protokół wypełnionego wniosku wizowego (dostępny na stronie wnioski) odpowiednio podpisany;
złożyć jedno zdjęcie o wymiarach 3 X 4 cm, wykonane na wprost na białym tle;
przedstawić pismo od polskiej instytucji delegującej interesanta, podające cel wjazdu do Brazylii oraz dane dotyczące strony brazylijskiej ;
przedstawić świadectwo szczepienia, kiedy jest to niezbędne (patrz „Informacja o Szczepieniu”);
Dokonać opłaty konsularnej. Opłata konsularna za wydanie Wizy Tymczasowej VII wynosi USD 70,00 (opłata w gotówce bezpośrednio w Dziale Konsularnym Ambasady).

 

WAŻNE INFORMACJE

W przypadku ubiegania się o wizę drogą pocztowa, przez agencję turystyczną, firmę kurierską lub przez osobę trzecią, interesant musi zapłacić dodatkowe USD 20,00.
Ambasada nie odpowiada za zgubienie lub zniszczenie dokumentów przesyłanych przez pocztą.
Czas wydania wizy wynosi 5 dni roboczych od daty złożenia dokumentacji.
Ogólne warunki wydawania wiz mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

 

UWAGA!

Wszystkie informacje zawarte w tym artykule pochodzą ze strony Ambasady Brazylii.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Jesteś tutaj: Home Urzędy i dokumenty Wizy tymczasowe