Ślub w konsulacie polskim

Zgodnie z polskim prawem związek małżeński może zawrzeć osoba, która ukończyła lat 18, posiada zdolność do czynności prawnych i nie pozostaje w innym związku małżeńskim. Przebywający za granicą mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi, mogą zawrzeć małżeństwo przed Konsulem. 

Nie jest możliwe zawarcie małżeństwa w takiej formie przez obywatela polskiego z cudzoziemcem.Aby zawarcie związku małżeńskiego było możliwe, należy zgłosić się do konsulatu dwa miesiące przed planowaną uroczystością i przedłożyć tam następujące dokumenty: podanie o wydanie zaświadczenia, dokumenty stwierdzające tożsamość, odpisy skrócone aktu urodzenia, zapewnienie, że nie wiadomo nam o jakichkolwiek okolicznościach, które uniemożliwiają zawarcie małżeństwa, ( warunkiem udzielenia ślubu jest podpisanie takiego zapewnienia na 1 miesiąc przed datą ślubu przed konsulem, bądź w USC ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce), dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa jeżeli pozostawały poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby,opłata konsularna.

Oświadczenie o wstąpieniu w zaiązek małżeński składany jest w obecności dwóch świadków oraz konsula. Aby było ono ważne, po zaślubinach należy uzyskać wpis o ślubie do polskich akt. Oświadczenie złożone w konsulacie jest przesyłane do odpowiedniego USC i na jego podstawie sporządzany jest tam akt małżeństwa. 

Po ślubie należy dokonać kilku formalności w Polsce. Na początek w USC musi zostać złożony wniosek o umiejscowienie aktu ślubu cywinego. Wniosek ten można składać osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, poczty lub konsula. 

Osoba ubiegająca się o umiejscowienie aktu stanu cywilnego powinna przedłożyć następujące dokumenty: wniosek o umiejscowienie aktu małżeństwa, odpis aktu małżeństwa wystawiony przez właściwy dla miejsca sporządzenia aktu urząd stanu cywilnego; z adnotację na temat nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, tłumaczenie ww. odpisu na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego Konsula.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek przygotowań należy skontaktować się z konsulatem i potwierdzić wymagane dokumenty oraz ustalić termin, na który zwykle trzeba długo czekać. 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Jesteś tutaj: Home Urzędy i dokumenty Ślub w konsulacie polskim